Subventionsstöd barn och unga

Subventionsstödet ska ge länets barn och unga, 0–25 år, tillgång till kultur av hög konstnärlig kvalitet. Stödet kan sökas två gånger per år. 

Subventionsstödet barn och unga kan sökas av professionella scenkonstaktörer som producerar föreställningar inom cirkus, dans, musik, musikteater eller teater och spelar uppsökande eller på egen scen.

Viktiga datum omgång 1, 2024

 • Ansökan öppnar: 26 mars 2024 

 • Sista ansökningsdag: 31 maj 2024

 • Då tar vi beslut: september 2024

Till e-tjänsten för ansökan

Hur fungerar subventionsstödet?

 • Subventionen söks av kulturaktören på kulturförvaltningens webbplats. Stödet kan sökas två gånger per år. 
 • Subventionen omfattar 50 procent av föreställningskostnaden eller biljettpriset samt reskostnader upp till en viss nivå.
 • Alla produktioner som beviljas stöd är sökbara i Region Stockholms utbudskatalog Kulturkatalogen.
 • Arrangören kontaktar kulturaktören direkt och bokar föreställningen med 50 procents subvention.
 • Kulturaktören skriver kontrakt med arrangören.
 • Efter avslutad aktivitet fakturerar kulturaktören arrangören.
 • Arrangör kan vara kultursamordnare, förskola, skola, gymnasier, föreningar inom civila sektorn eller privata aktörer.
 • Subventionsstöd barn och unga omfattar inte workshoppar.
 • Publiken ska komma från Stockholms län, undantaget Stockholms stad. Stockholms stad har ett eget subventionssystem som heter Kulan.

Till mer information om Kulan

När kan stödet sökas?

Subventionsstöd barn och unga går att söka två gånger per år. Du kan söka för en spelperiod som kan bestå av minst ett eller högst fyra kvartal.

 • Kvartal 1:  januari – mars
 • Kvartal 2: april – juni
 • Kvartal 3: juli – september
 • Kvartal 4: oktober – december

Sökomgång 1

Du kan söka för kvartal 4, 2024 samt kvartal 1, kvartal 2 och kvartal 3, 2025.

 • Ansökan öppnar: 26 mars 2024
 • Sista ansökningsdag: 31 maj 2024
 • Då tar vi beslut: september 2024
 • Du kan börja spela i oktober 2024

Sökomgång 2

Du kan söka för kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4, 2025 och kvartal 1, 2026.

 • Ansökan öppnar: månadskiftet september/oktober 2024
 • Sista ansökningsdag: månadskiftet november/december 2024
 • Då tar vi beslut: mars 2025
 • Du kan börja spela april 2025

Vem kan söka stödet?

Du som söker ska vara en juridisk person, det vill säga att du söker genom en ideell eller ekonomisk förening, en stiftelse eller ett aktiebolag. Du kan också ha en enskild firma.

Din organisation ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län och vara en professionell scenkonstaktör som producerar föreställningar inom cirkus, dans, musik, musikteater eller teater.

Föreställningarna ska rikta sig till barn och unga 0–25 år samt till familjer. Föreställningarna ska spelas på turné eller på egen scen i länet.

Publiken ska komma från Stockholms län, undantaget Stockholms stad.

Du kan spela på en scen som är belägen i Stockholms stad och använda subventionen till en tillrest publik från övriga länet, men du kan inte använda subventionsstödet till föreställningar som spelas för en publik boende i Stockholms stad. Detta eftersom Stockholms stad har ett eget subventionssystem som heter Kulan.

Läs mer om Kulan

Att tänka på inför ansökan

Beroende på hur stort det sökta beloppet är ska du skicka in olika bilagor. Organisationer som agerar mellanhand åt en enskild utövare och enskilda firmor kan endast söka ett belopp som understiger 200 000 kronor per budgetår. 

Utöver de bilagor som specificeras nedan ska du bifoga länkar till videoklipp, ljudfiler eller dylikt av produktionen. Alla format går bra så länge de är publika. 

Se villkor för Subventionsstöd barn och unga

Bankgiro eller plusgiro

Du behöver ha ett bankgiro- eller plusgirokonto redan när du ansöker. 
Ansökningar från organisationer som inte har bankgiro eller plusgiro kommer inte att handläggas.  

Länkar till produktionen

Samtliga sökande ska bifoga länkar till videoklipp, ljudfiler eller dylikt av produktionen. Alla format går bra så länge de är publika. Du kan länka till egna webbplatser eller delningstjänster som till exempel Youtube, Vimeo eller Instagram. Tänk på att innehållet ska vara tillgängligt från att ansökan skickats in till dess att beslut fattas.

Ansökan ska vara komplett

Om dina bilagor är felaktiga eller inte är kompletta kommer din ansökan inte att handläggas. Du kan inte komplettera din ansökan efter att ansökningstiden gått ut. Däremot kan förvaltningen be om kompletteringar. 

Läs villkoren noga innan ansökan.
 
Länk till villkor Subventionsstöd barn och unga

Om du söker under 200 000 kronor:

 • Enskilda firmor och organisationer som agerar mellanhand åt en enskild utövare kan endast söka ett belopp som understiger 200 000 kronor per budgetår.
 • Inga bilagor behöver skickas in

Om du söker 200 000 kronor eller mer

 • Bifoga verksamhetens budget för kommande år. Budgeten ska vara i balans, det vill säga att utgifter och intäkter är lika stora och att resultatet blir noll.
 • Bifoga årsredovisning för föregående verksamhetsår signerad av styrelsen.
 • Bifoga verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
 • Bifoga revisionsberättelse för föregående verksamhetsår signerad av revisor.
 • Om sökande organisation är en ideell förening eller stiftelse ska aktuella stadgar bifogas.

Om du söker 500 000 kronor eller mer ska du dessutom:

 • Bifoga miljöplan godkänd av styrelsen.
 • Bifoga revisionsberättelse signerad av auktoriserad revisor.
 • Besvara frågor om organisationens miljöarbete i ansökan.

Hur söker jag stödet?

Du söker stödet i kulturförvaltningens e-tjänst som du når via denna webbsida när ansökan är öppen. Inloggning sker med bank-id. 

Tänk på att vara ute i god tid så att organisationens firmatecknare hinner signera innan ansökningsperioden stänger.  

Till e-tjänsten för ansökan

Hur bedömer vi din ansökan?

Kulturförvaltningen handlägger ansökningarna tillsammans med en rådgivande referensgrupp. Beslut fattas på delegation av kulturförvaltningen. Bedömningen av ansökan görs utifrån två kriterier:

Konstnärlig kvalitet, exempelvis:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet, exempelvis:

 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Annat vi väger in i bedömningen är ifall verksamheten arbetar med nationella minoriteters kultur, kulturaktiviteter i länets skärgård eller glesbygd och hur verksamheten arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Du ska också beskriva hur ni planerar att nå er målgrupp.

Vad händer om jag beviljas stöd?

Om du beviljas stöd kommer utbetalning att ske så snart som möjligt och du kommer att kunna börja spela den spelperiod du angivit i ansökan. 

Om du har beviljats 500 000 kronor eller mer delas din utbetalning upp i två delar.  Den första delen betalas ut så snart som möjligt efter beslut. Den andra delen betalas ut efter att du skickat in din delavstämning, se vidare avsnittet om redovisning.

Kulturkatalogen

Du ska själv lägga in dina föreställningar Region Stockholms utbudskatalog Kulturkatalogen efter att din ansökan blivit beviljad. Lägg in föreställningarna inom tre veckor efter att du fått beslutet. Ju snabbare du lägger in desto snabbare kan arrangören boka.  Information om hur du går till väga skickas till dig i samband med beslut. 

Till Kulturkatalogen

Kontrakt

Du tar själv kontakt med en arrangör för att sälja föreställningen och skriver sedan kontrakt med arrangören.

Arrangören köper föreställningen med 50 procents subvention. Arrangören ska inte betala för dina resor eftersom resor subventioneras med 100 procent. Tänk på att högst 15 procent av det ansökta beloppet kan gå till resor.  Efter avslutad aktivitet fakturerar du arrangören.

Hur redovisar jag stödet?

Delavstämning

Om du har sökt för två, tre eller fyra kvartal ska du göra en delavstämning när halva din spelperiod har gått. Delavstämningen gör du också i e-tjänsten. 

I delavstämningen ska du ange:

 • Hur mycket av subventionen som du har använt.
 • Hur många föreställningar som du har genomfört med information om publikantal.
 • Hur många föreställningar som är bokade men inte genomförda ännu.
 • Om det funnits önskemål om bokningar från arrangörer som du inte kunnat tillgodose för att medlen varit förbrukade.

Redovisning

Senast två månader efter att din spelperiod är avslutad ska du redovisa. Du redovisar stödet via e-tjänsten på Region Stockholms webbplats och loggar in med bank-id. Tänk på att vara ute i god tid så att organisationens firmatecknare hinner signera innan redovisningsperioden stänger. Om din redovisning eller delredovisning är försenad kommer dina nya ansökningar inte att handläggas. 

Redovisningen ska innehålla: 

 • Beskrivning av hur projektet uppfyllt bedömningskriterierna för stödet.
 • Ekonomisk redovisning.
 • Antal genomförda föreställningar på turné per kommun.
 • Antal sålda biljetter på egen scen med uppgift om publikens kommunala hemvist.
 • Publikantal uppdelat i åldrarna 0–5 år, 6–12 år, 13–18 år och 19–25 år.
 • Uppgifter om föreställningen spelats som offentlig föreställning eller skolföreställning.

Om du har beviljats stöd 200 000 kronor eller mer ska följande dokument bifogas:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år, signerad av styrelsen.
 • Årsredovisning, signerad av styrelsen, upprättad enligt god redovisningssed.
 • Revisionsberättelse för föregående år, signerad av revisor.

Auktoriserad revisor 

Om aktörens totala kulturstöd från Region Stockholm (Projektstöd, Verksamhetsstöd, Projektstöd kultur och hälsa, Subventionsstöd barn och unga) under ett budgetår uppgår till 500 000 kronor eller mer ska årsredovisning och revisionsberättelse vara signerade av en auktoriserad revisor.

Väsentliga förändringar 

Om verksamheten förändras väsentligen i förhållande till vad du angivit i ansökan ska du omgående meddela kulturförvaltningen för en ny bedömning. 

Ej förbrukad subvention

 • Om du har medel kvar som du inte nyttjat efter avslutad spelperiod ska du betala tillbaka dem till förvaltningen.

Medel som betalas tillbaka kommer att fördelas mellan sökande aktörer i nästa ansökningsomgång. 

Återbetalning av stöd

 • Om du inte redovisar stödet eller om redovisningen inte är fullständig kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.
 • Om du har beviljats stöd men lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt förorsakat att stödet beviljats med ett för högt belopp kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.
 • Om stödet inte används för det ändamål som det beviljats för kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

Om villkoren för stödet inte har uppfyllts kan hela eller del av stödet komma att återkrävas  

Har du frågor om Subventionsstöd barn och unga? Ta del av vanliga frågor och svar. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Till vanliga frågor och svar om Subventionsstöd barn och unga

Kontakta handläggare teater

Fyll i detta formulär för att skicka e-post till Lena Strömberg Lagerlöf, handläggare för teater. Eller ring på nummer 08-123 378 38. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta cirkuskonsulenten

Fyll i detta formulär för att skicka e-post till Amanda Norlander, cirkuskonsulent.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta danskonsulenten

Fyll i detta formulär för att kontakta Åsa Fagerlund, danskonsulent. 

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta musikkonsulenterna

Fyll i detta formulär för att kontakta Anita Bolin Heggestad, musikkonsulent.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 17 augusti 2023

Rekommenderad läsning